צוואה נוטריונית

במארז המורכב של ההליכים המשפטיים, הכנת צוואה עומדת בתור עדות חיונית לרצונותיו של בן אדם, המבטיחה חלוקה מסודרת של נכסיו ושמירה על עתידם של יקיריו לאחר מותו. בתחום תכנון העיזבון, צוואה נוטריונית משרתת כמגדלור של וודאות ולגיטימציה משפטית. מאמר זה לא רק מאיר את מהותה של צוואה נוטריונית, אלא גם מתעמק בנושאים כגון יתרונותיה, שלבי יצירתה ותפקידו המרכזי אשר אותו ממלא הנוטריון במסגרת ההליך של הכנתה. יתר על כן, במסגרת מאמר זה נענה למגוון של שאלות נפוצות הקשורות בהכנת צוואות נוטריוניות, שיספקו לכם הבנה הוליסטית אודות מסמך משפטי חיוני זה.

מהי צוואה נוטריונית?

צוואה נוטריונית, על פי הנקבע בחוק, היא אחת האופציות המשפטיות שבמסגרת הקטגוריה של "צוואה בפני רשות". האופציות האחרות בגדר הקטגוריה הזו מהוות, צוואה הנערכת בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי. תהליך חשוב זה יכול ללבוש צורה של הצהרה בעל פה או להוות עריכת מסמך בכתב. סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965, מפרש באופן מלא ומדוקדק את התנאים המוקדמים להכנת הצוואה והנהלים ליצירתה, ובכך קובע את המסגרת המשפטית אשר בפירוש מבטיחה כי כוונותיו ורצונותיו של הפרט נרשמות ומשתמרות במדויק.

היתרונות של צוואה נוטריונית

היתרון העיקרי והבולט ביותר של צוואה נוטריונית טמון בהנחה המשפטית האיתנה שהיא נושאת. לפי סעיף 19 לחוק הנוטריונים, אישור נוטריון מעניק שכבה נוספת למקוריות ותקינות הצוואה ומשמש בתור ראיה בלתי ניתנת להפרכה בהליכים משפטיים. משקל משפטי זה משפר באופן משמעותי את הוודאות ותקפות הצוואה, ומצמצם את הפוטנציאל להופעתם של אתגרים או מחלוקות בעתיד. בניגוד לסוגים אחרים של צוואות, צוואה נוטריונית הינה בעלת מעמד דומה לפסק דין שניתן על ידי השופט, דהיינו הנוטריון משמש בתור גורם אשר מחזק את אמינותה וסמכותה של הצוואה.
יתר על כן, צוואה נוטריונית מפחיתה באופן מובהק את הסיכוי של יריבים להצליח לפסול או לבטל את הצוואה באמצעות הגשת התנגדויות משפטיות. הבטחה זו בדבר תוקף משפטי של הצוואה מספקת שקט נפשי למצווה, ומבטיחה כי רצונותיו מכובדות וממלאות כמתוכנן.

שלבי עריכת צוואה נוטריונית

יצירתה של צוואה נוטריונית מניחה הפעלת תהליך קפדני אשר מטרתו העיקרית היא להבטיח כי  הצוואה תקבל את תוקפה כראוי ובהתאם לחקיקה הקיימת. השלבים העיקריים של הכנת הצוואה הנוטריונית הם כדלקמן:

  • בירור זהותו של המצווה: הנוטריון בוחן בקפידה את זהותו המצווה באמצעות בדיקת תעודה מזהה ו/או מסמכי זיהוי רשמיים אחרים. צעד זה מבטיח את הזיהוי החד משמעי של המצווה ומאפשר למנוע את כל תרחישי של הונאה. כמו כן, על הנוטריון לציין את אופי הזיהוי שבו השתמש על גבי האישור הנוטריוני. 
  • וידוי הרצון המלא והחופשי: הנוטריון מתחייב לבחון ולאשר כי המצווה מכין את הצוואה בהתאם לרצונו החופשי ומלא, ללא כל לחץ מצד גורם אחר, כפייה חיצונית או השפעה בלתי הוגנת אחרת. צעד זה מגן מפני מניפולציות פוטנציאליות או הפרעות חיצוניות.
  • בדיקת הבנת תוכן הצוואה: הנוטריון מסביר למצווה בקפדנות את תוכן הצוואה, תוך הקפדה על הבנה מלאה של סעיפיה מצדו, כולל משמעותם והשלכותיהם המשפטיות. כל ספק או שאלה שהועלו על ידי המצווה במסגרת שלב זה יטופלו כדי להבטיח כי החלטותיו של המצווה מתקבלות בדרך  מושכלת.
  • בדיקת כשרותו המשפטית של המצווה: הנוטריון מעריך את כשרותו המשפטית של המצווה, מוודא את עמידתו בדרישות החקיקה הקיימת ובסטנדרטים משפטיים. צעד זה מבטיח כי הצוואה שתוכן בהתאם לרצונו תעמוד בהוראות החוק, תהיה סבירה, וזאת תוך שמירה על תוקפה ודיוקה.

חובות הנוטריון בהליך הכנת הצוואה

הנוטריון הוא הגורם אשר נושא אחריות בלעדית על יצירת הצוואה הנוטריונית, וממונה לבצע את תפקידו במקצועיות ובקפידה מרבית. תחומי האחריות של הנוטריון במסגרת ההליך הזה כוללים:

  • היעדר משוא פנים: הנוטריון שומר על היעדר משוא פנים, מקפיד על הגינות ואובייקטיביות לאורך כל התהליך. אליו לא להעדיף אף צד מעורב, תוך שמירה על עקרונות הצדק והשוויון.
  • תיעוד: הנוטריון מתעד בקפידה את כל התהליך, לרבות אימות זהות המצווה, וידוי רצון חופשי, הבנת הצוואה על ידי המצווה ובדיקת כשרותו משפטית. רשומות מפורטות נשמרות כדי לבסס את הלגיטימיות של הצוואה במסגרת ההליכים המשפטיים, ייתכן ותהיה לכך צורך.
  • שמירת הצוואה ופרטי יצירתה: הנוטריון מספק שירותי שמירה מאובטחת עבור הצוואה המקורית, המבטיחים את הגנתה מפני אובדן, פגיעה או נזק כלשהם. שירות זה מגביר עוד יותר את אמון המצווה בשימור המתמשך של רצונותיו.

כמו כן, תהליך עריכת צוואה בפני נוטריון יכול להתבצע בשתי דרכים. ראשית, המצווה יכול להביע בעל פה את פרטי צוואתו בפני הנוטריון, אשר ירשום אותם בקפדנות. לחילופין, המצווה יכול להציג מסמך שהוכן מראש בכתב לנוטריון. במקרה זה, הנוטריון יקריא בקול את הצוואה בפני המצווה, אשר יאשר כי הנקרא מייצג במדויק את רצונותיו. אפשרות נוספת היא כי המצווה יקרא את הצוואה באופן אישי בפני הנוטריון ויאשר כי היא אכן משקפת את כוונותיו. לאחר מכן, יחתום המצווה על צוואה בפני נוטריון, תוך ריבוי עותקים שנעשו על פי בקשתו.

על פי הוראות החוק, אישור נוטריוני לצוואה חייב להתבצע על גבי טופס סטנדרטי המפורט בתוספת השנייה לתקנות הנוטריון (טופס מס' 13). הנוטריון ימסור את האישור, בין אם פרטים יקראו בקול על ידי הנוטריון למצווה ובין אם יוקראו על ידי המצווה לנוטריון, אשר מאשר כי זוהי צוואתו הסופית והמלאה של המצווה. כמו כן, הנוטריון יהיה אחראי לסימון דפי הצוואה (באותיות או במספרים) וחתימת כל עמוד בצוואה בכתב ידו, לצד הדבקת חותמת הנוטריון. בנוסף, נוטריון יצרף את מקור הצוואה לאישורו, ויאבטח אותם בסרט אדום, ידביק חותמות דביקות על קצות הסרט, ויחתום עליהן את חותמתו. לאחר מסירת הצוואה, ישמור הנוטריון עותקה במשרדו. למסמך זה, יצרף הנוטריון צילום של תעודת זיהוי של המצווה וגם עותק של תעודה רפואית שלו, במידה וקיימת. בתום תהליך מתן האישור הנוטריוני, ירשום הנוטריון את מספר העסקה וכל הפרטים הרלוונטיים אודותיה בפנקס הרישום של הנוטריון (שם נרשם כל אישור נוטריוני שניתן על ידיו).

ביטול הצוואה הנוטריונית

חשוב לציין כי על פי חוק הירושה ניתן לבטל את הצוואה בשלוש דרכים: ביטול מפורש על ידי המצווה, השמדת הצוואה (קריעה או סימון בטלה) או יצירת צוואה חדשה. על פי תקנות הנוטריון, אם מישהו מבטל מסמך נוטריוני או ייפוי כוח, עליו להודיע על כך לנוטריון בכתב. הנוטריון רושם ביטול זה, מאמת את החתימה ומצרף את ההודעה למסמך המקורי תוך שהוא מסומן כמבוטל. אם מצווה מודיע לנוטריון על ביטול הצוואה, הנוטריון מבטל את גם האישור, רושם את הביטול ומשמיד את העותק של הצוואה השמור במשרדו.

כפי שניתן לראות, בתחום תכנון העיזבון, נוטריון מזרח כמגדלור של וודאות משפטית. הוא מבטיח את התקיימותו של תהליך הכנת צוואה כראוי. במשרד עו"ד כהן ברוש הנוטריונים שלנו עוזרים ללקוחות רבים לצאת למסע של תכנון עזבון בביטחון, בשלום ובידיעה כי מורשתם תהיה מוגנת. לבירורים נוספים, הכוונה או סיוע בתחום הצוואות, משרדנו מוכן לספק תמיכה מקצועית ומותאמת אישית, על מנת להבטיח את מימוש זכויותיכם בצורה יעילה ואמינה. צרו אמנו קשר עוד היום. 

שאלות נפוצות 

האם ניתן לערער על צו נוטריון בבית המשפט? 

בעוד כי צוואה נוטריונית מוגנת על ידי חזקה משפטית, עדיין ניתן לערער עליה בבית המשפט בנסיבות חריגות. ערעור על צוואה נוטריונית מצריך בדרך כלל הגשת ראיות משמעותיות למרמה, כפייה או ליקויי משמעותי במהלך יצירתה של הצוואה. 

האם אוכל לבצע שינויים בצוואה נוטריונית שלי לאחר אישורה? 

כן, הנכם יכולים לערוך את הצוואה הנוטריונית שלכם. כל שינוי חייב להיעשות בנוכחות אותו נוטריון או נוטריון מחליף אחר, תוך הקפדה על אותו תהליך האימות. יש חשיבות מכרעת לפורמליזציה של כל שינוי בעקבות קריטריונים משפטיים ועל מנת לשמור על תוקף הצוואה.

כיצד ואיפה עלי לאחסן את הצוואה הנוטריונית שלי? 

אחסונו הצוואה הנוטריונית שלכם במקום מאובטח. נוטריונים רבים מציעים שירותי אחסון, המבטיחים את נגישות הצוואה. לחלופין, הנכם יכולים לאחסן אותה בכספת ביתית, בתא בנקאי או במיקום המאובטח אחר.

האם אוכל לבטל את הצוואה הנוטריונית שלי אם נסיבות תשתנו? 

הנכם יכולים לבטל את הצוואה הנוטריונית שלכם בכל עת. לשם כך, עליכם להגיש בקשת ביטול הצוואה בכתב בפני הנוטריון במשרדו, כך שיוכל לאמת את חתימתכם כמבטלים. 

Picture of עורך דין אלכס ברוש

עורך דין אלכס ברוש

עו"ד ברוש מתמחה בדיני מקרקעין ובמשפט האזרחי והמסחרי. כמו כן, ברוש הינו נוטריון מוסמך המספק שירותי נוטריון בארבע שפות: עברית, אנגלית, רומנית ורוסית. ראש המחלקה למסחר ונדל"ן במשרד עו"ד כהן ברוש המספקת ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות המשרד בפעילותם העסקית השוטפת.
דילוג לתוכן